Престольный храмовый праздник Обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского (4 октября)

Тропарь
Правосла́вия ревни́телю и раско́ла искорени́телю, Росси́йский целе́бниче, и но́вый к Бо́гу моли́твенниче, списа́ньми твои́ми бу́их уцелому́дрил еси́, цевни́це духо́вная, Дими́трие блаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак
Звезду́ Росси́йскую от Ки́ева возсия́вшую, и чрез Но́вград Се́верский в Росто́в дости́гшую, всю же страну́ сию́ уче́ньми и чудесы́ озари́вшую, ублажи́м златослове́снаго учи́теля Дими́трия, той бо все́м вся написа́, я́же к наставле́нию, да всех приобря́щет, я́коже Па́вел Христу́, и спасе́т правове́рием ду́ши на́ша.

Молитва первая
О, всеблаже́нный святи́телю Дими́трие, вели́кий уго́дниче Христо́в, Златоу́сте Росси́йский, услы́ши нас гре́шных, моля́щихся тебе́, и принеси́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколю́бцу Бо́гу, Ему́же ты ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки А́нгелы предстои́ши! Умоли́ Его́ благоутро́бие, да не осу́дит нас по беззако́ниям на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й. Испроси́ нам у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное, земли́ благопло́дие и во всем вся́кое изоби́лие и благоде́нствие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от Ще́дрого Бо́га, но в сла́ву Его́ и в прославле́ние твоего́ заступле́ния. Да́руй нам богоуго́дно прейти́ по́прище вре́менныя жи́зни; изба́ви нас возду́шных мыта́рств и наста́ви нас на путь, веду́щий в селе́ния пра́ведных, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, зря́щих Бо́жия лица́ неизрече́нную добро́ту. Це́рковь же Святу́ю от раско́лов и ересе́й сохрани́, ве́рных укрепи́, заблужда́ющих обрати́ и всем да́руй вся, я́же ко спасе́нию и сла́ве Бо́жией подоба́ющая; Оте́чество твое́ сохрани́ от враго́в ненаве́тно, но побора́й ору́жие Крестоно́снаго во́инства; и пода́ждь нам всем твое́ архипа́стырское и свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́еми, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем от вся́кия беды́ и напа́сти. Услы́ши моле́ние на́ше, о́тче Дими́трие, и моли́ непреста́нно о нас Всеси́льнаго Бо́га, сла́вимаго и поклоня́емаго в Трие́х Ипоста́сех, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая
О, святи́телю Дими́трие, вели́кий уго́дниче Христо́в, Златоу́сте Росси́йский! Услы́ши нас гре́шных, моля́щихся тебе́, и принеси́ моли́тву на́шу к Человеколю́бцу Бо́гу о раба́х Бо́жиих (имена). Умоли́ Его́ благосе́рдие, да не осу́дит нас по беззако́нием на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й. Испроси́ нам у Христа́ Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное. Да́руй нам богоуго́дно прейти́ по́прище вре́менныя жи́зни: изба́ви нас от возду́шных мыта́рств и наста́ви нас на путь, веду́щий в селе́ния пра́ведных; пода́ждь нам твое́ архипа́стырское и свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́еми, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем от вся́кой беды́ и напа́сти. Услы́ши моле́ние на́ше, о́тче Дими́трие, и моли́ непреста́нно о нас Всеси́льнаго Бо́га, сла́вимаго и покланя́емаго в трех ипоста́сех, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья
О, преди́вный и пресла́вный чудотво́рче Дими́трие, исцеля́яй неду́ги челове́ческия! Ты неусы́пно мо́лиши Го́спода Бо́га на́шего о всех гре́шных: молю́ у́бо тя, бу́ди ми хода́тай пред Го́сподем и помо́щник на преоборе́ние страсте́й ненасы́тныя пло́ти моея́ и на одоле́ние стрел сопроти́вника моего́ диа́вола, и́миже уязвля́ет немощно́е се́рдце мое́ и, а́ки гла́дный и лю́тый зверь, а́лчет погуби́ти ду́шу мою́. Ты, святи́телю Христо́в, моя́ огра́да, ты мое заступле́ние и ору́жие! За твои́м соде́йствием сокрушу́ вся во мне сопроти́вная во́ле Царя́ ца́рствующих. Ты, вели́кий чудотво́рче, во дни по́двигов твои́х в ми́ре сем ревну́я о Правосла́вной Це́ркве Бо́жией, я́ко и́стинный и до́брый па́стырь, небла́зненно облича́л еси́ грехи́ и неве́жествия людски́я, и уклони́вшихся от стези́ пра́вды в е́реси и раско́лы наставля́л еси́ на путь и́стины. Споспеше́ствуй у́бо и мне испра́вити кратковре́менный путь жи́зни мое́й, да непреткнове́нно пойду́ по стези́ за́поведей Бо́жиих и неле́ностно порабо́таю Го́сподеви моему́ Иису́су Христу́, я́ко еди́ному Влады́це моему́, Искупи́телю и пра́ведному Судии́ моему́. К сим же припа́дая, молю́ся Ти, уго́дниче Бо́жий, егда́ изы́ти души́ мое́й из телесе́ моего́, изба́ви ю́ от те́мных мыта́рств, не и́мам бо до́брых дел ко оправда́нию моему́, не даждь сатане́ возгорди́тися побе́дою над немощно́ю душе́ю мое́ю. Изба́ви ю́ от гее́ны, иде́же плач и скре́жет зубо́в, и святы́ми моли́твами твои́ми сотвори́ мя прича́стника Небе́снаго Ца́рствия в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.